Opdrachten

 

Twee hoger onderwijs instellingen migreren naar één financiële administratie

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Doel van het project was om de ERP omgeving van één van de instellingen uit te faseren en de processen waar mogelijk te uniformeren en optimaliseren. Aansluitend hierop moeten stamgegevens en openstaande posten volledig en juist gemigreerd worden.

Vanuit Green Rock Consulting heeft Peter Busser aan dit project bijgedragen, zowel in adviserende als uitvoerende rol. Er is begonnen met een analyse van de actuele processen zoals die bij beide instellingen in gebruik zijn. Het uitgangspunt daarbij was dat de doelomgeving leidend is, tenzij dit sub optimalisatie impliceert voor de andere partij. Daarnaast is gekeken naar het ontwikkelde maatwerk, waarbij de instellingsspecifieke functionaliteit bijzondere aandacht kreeg.

Vragen en beslispunten zijn vervolgens besproken, gemaakte keuzes vastgelegd en hebben als basis gediend voor de inrichting van de ERP omgeving en als kader voor de implementatie van instellingsspecifiek maatwerk.

Parallel is gestart met het voorbereiden en uitwerken van de conversie. Allereerst is een aantal kaderstellende voorwaarden gedefinieerd, die moet borgen dat gegevens van studenten met dezelfde kenmerken en nummering in het doelsysteem terecht komen. Dit was van belang in verband met de integratie met het Student Informatie Systeem. In de tweede plaats het vaststellen van de te converteren gegevenselementen per student, welke studenten en welke gegevens automatisch en handmatig geconverteerd moeten worden. Ten derde zijn conversieprogramma’s en query’s ontworpen, ontwikkeld en getest.

De migratie naar één ERP omgeving is uiteindelijk zonder problemen verlopen.